Podíl vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby na celkových nedoplatcích

Ukazatel informuje o vývoji objemu vymožených a vybraných nedoplatků předaných k vymáhání ve vztahu k objemu celkových hodnot evidovaných nedoplatků (tj. nedoplatků předaných i nepředaných k vymáhání) ve sledovaných letech 2015 - 2021.

V letech 2016 - 2019 byl pohledem dlouhodobého meziročního porovnávání patrný pozitivní trend růstu hodnot uvedeného ukazatele odrážející stoupající úspěšnost v oblasti vymáhání nedoplatků a zároveň potvrzující pozitivní vliv klesajícího objemu celkových hodnot evidovaných nedoplatků. Výraznější skok v roce 2016 byl ve velké míře důsledkem zesíleného zaměření FS ČR na požadované zreálnění objemu celkové hodnoty evidovaných nedoplatků, jehož účelem byla pro sestavení příjmů státního rozpočtu jejich objektivizace na podkladě dosažitelného daňového výnosu. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům epidemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (pokles o 38,4%) a současně nižší dynamiky růstu hodnoty celkových evidovaných nedoplatků (růst o 21,8%). V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, který v roce 2021 mírně pozitivně vzrostl, a to i přes přetrvávající uvedené souvislosti s vývojem ekonomiky ČR z předchozího roku a byl důsledkem meziročního růstu celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 2,7%) a současně poklesem hodnoty celkových evidovaných nedoplatků (pokles o 10,1%).

Ukazatel zahrnuje údaje o celkových hodnotách vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. za sledované období (viz PDF sestavy "Přehled o úhradě daňových nedoplatků podle způsobu vymožení") a údaje o hodnotách celkových nedoplatků vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR (prezentovaných např. v Informaci FS ČR), a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků vždy k 31. 12. a nezahrnuje hodnoty odpisů daňových nedoplatků pro nedobytnost.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE