Registr daňových subjektů

Registr daňových subjektů je databáze, která obsahuje seznamy daňových subjektů přihlášených k jednotlivým daním. Registrační povinnost je určena v jednotlivých daňových zákonech podle charakteru daně (§§§

 

Registrační řízení je zahajováno podáním přihlášky k registraci příslušnou osobou nebo správcem daně z moci úřední a končí právní mocí rozhodnutí o registraci. V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní.

V rámci registrace je přiděleno daňovému subjektu daňové identifikační číslo, které se skládá z kódu „CZ“ a kmenové části tvořené obecným identifikátorem, kterým je v současnosti rodné číslo fyzické osoby a identifikační číslo právnické osoby, není-li jich, tak je přidělen daňovému subjektu vlastní identifikátor správce daně.

 

Daňové subjekty lze v rámci registru členit na aktivní daňové subjekty a evidované daňové subjekty:  

- aktivní daňový subjekt je daňový subjekt ekonomicky aktivní ve sledovaném období (kalendářním roce). 

- evidovaný daňový subjekt je daňový subjekt evidovaný v agendách správců daní, resp. subjekt, který je ke konkrétní dani historicky přihlášen.

Datová sada obsahuje údaje o počtu daňových subjektů, vztažené ke konkrétním druhům příjmů, a to z pohledu daňových subjektů evidovaných a aktivních a se stavem vždy k 31. 12. v příslušném roce. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE

 
Poznámky:
U řádků s mezisoučty je unikátní počet DS z dílčích řádků.
Počet DS za celou ČR je součtem počtů DS za jednotlivé FÚ. V řádcích s mezisoučty za celou ČR je součet unikátních počtů DS z dílčích řádků za jednotlivé FÚ.
Vysvětlivky:
DS = daňový subjekt
Typ DS "F" = daňový subjekt typu fyzická osoba,
Typ DS "P" = daňový subjekt typu právnická osoba,
Typ DS "L" = daňový subjekt typu plátcova pokladna,
Typ DS "Z" = daňový subjekt typu zahraniční osoba,
Typ DS "O", "K" = daňový subjekt typu obec, kraj,
DPH - tuzemská osoba
OID = osoby identifikované k DPH,
DPS - vybraná od PO = daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby,
DPS - vybraná od FO = daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby