Kontrolní činnost

Daňová kontrola

Daňový řád (§§§) stanoví, že daňová kontrola patří mezi kontrolní postupy. Daňová kontrola je ucelený soubor úkonů, resp. pravomocí správce daně zjišťovat rozhodné skutečnosti. Daňová kontrola je svou povahou procesem kontrolním a nikoliv rozhodovacím.

Daňová kontrola je realizována v průběhu nalézacího řízení. Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu.

         

Postup k odstranění pochybností

Daňový řád (§§§) stanoví, že postup k odstranění pochybností patří mezi kontrolní postupy při správě daní; je to ucelený soubor úkonů.

Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.