Vývoj inkasa za vybrané druhy daní a dalších příjmů za ČR

Inkaso daně je zůstatek na bankovních účtech jednotlivých daní. Jedná se o rozdíl mezi přijatými platbami hradící daňové povinnosti, případně příslušenství daně, jako jsou úroky, penále, pokuty za pozdní podání, a odchozími platbami, takzvanými vratkami daně, jako jsou nadměrné odpočty, vrácení přeplatků atd.

Datová sada obsahuje údaje o hodnotách inkasa za konkrétní druhy příjmů představující kumulovaný stav vždy k 31. 12. v příslušném roce. Od roku 2021 zahrnuje položka "DPH celkem" tyto druhy příjmů: DP 70 - Daň z přidané hodnoty, DP 570 - Vracení DPH osobám pro vrácení daně § 80, § 81, § 85, DP 576 - Vracení DPH zahraničním osobám § 82a, § 82b, § 83, DP 676 - Vracení DPH ozbrojeným silám cizích států § 86, DP 700 - Příjmy DPH pro ČR podle § 88, DP 701 - Příjmy DPH pro ČR - M1SS - ČR v roli MSCON a DP 702 - Příjmy DPH pro ČR - OSS - ČR v roli ČSS, položka "Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" zahrnuje od roku 2020 tyto druhy příjmů: DP 71 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a DP 719 - Kompenzační bonus, položka "Daň z příjmů fyzických osob z přiznání" zahrnuje od roku 2021 tyto druhy příjmů DP 72 - Daň z příjmů fyzických osob - podávajících přiznání a DP 720 - Daň z příjmů fyzických osob - výnos paušální daně, položka "Odvod z loterií celkem" zahrnuje tyto druhy příjmů:  DP 271 - Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. a DP 272 - Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb., položka "Daň z hazardu celkem" zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 281 - Daň z hazardních her dle §3 odst.1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb., DP 282 - Daň z technických  her a DP 460 - Příslušenství daně z hazardních her, od roku 2013 samostatně sledujeme položku "Příslušenství daní", která do roku 2021 představovala platby především v souvislosti s úrokem z vratitelného přeplatku (§ 251a, § 251c, § 254 z. č. 280/2009 Sb.), úrokem z nesprávně stanovené daně (§ 251a, § 251c, § 254 z. č. 280/2009 Sb.) a úrokem z daňového odpočtu (§ 251a, § 251c, § 254a  z. č. 280/2009 Sb.), v roce 2022 byla realizovaná metodická změna a úroky z vratitelného přeplatku, úroky z nesprávně stanovené daně, úroky z daňového odpočtu a další příslušné úroky se nově začaly evidovat na DP 490 - Úroky hrazené správcem daně, od roku 2013 zahrnuje položka "Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky" tyto druhy příjmů: DP 278, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 472, 473, 475, 481, 482, 483, 559,  571, 572, 573, 574, 575, 578 a 585, vztahující se k inkasním příjmům za poplatky správní, za tržby z prodeje kolků, za pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, za pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.), za odvody a penále za porušení rozpočtové kázně a za další ostatní příjmy.

Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za rok. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout  ZDE